Zarządca sukcesyjny w przedsiębiorstwie

Stan prawny na dzień 30.09.2019 r.


Wprowadzona ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej instytucja zarządcy sukcesyjnego stanowiła odpowiedź ustawodawcy na od dawna zgłaszany problem braku istnienia przepisów gwarantujących przedsiębiorstwu ochronę w przypadku śmierci prowadzącego je przedsiębiorcy. Wprowadzona ustawa ma zapewnić możliwość kontynuacji działalności przedsiębiorstwa.

Wprowadzona ustawa ma zastosowanie wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zarządcy sukcesyjnego nie możemy więc powołać przy innych formach prowadzenia działalności np. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego potrzeba wykonać kilka czynności formalno – prawnych. Po pierwsze należy powołać zarządcę sukcesyjnego. Po drugie osoba powołana na funkcję zarządcy musi w formie złożonego oświadczenia woli wyrazić na to zgodę. Po trzecie w końcu należy wypełnić wniosek o zmianę wpisu w CEIDG poprzez wpisanie w odpowiednich rubrykach danych powołanego zarządcy. Należy pamiętać przy tym, że wskazane oświadczenia dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie by takie oświadczenia złożyć przed notariuszem, który je zaprotokołuje.
Co równie istotne zarząd sukcesyjny może być powołany również gdy przedsiębiorca zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą. Wyłączona jest natomiast możliwość ustanowienia zarządu jeżeli została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy.  

Wskazać ponadto wymaga, że w jednym czasie funkcję zarządcy sukcesyjnego pełnić może wyłącznie jedna osoba. Możliwym jest natomiast powołanie zarządcy na wypadek gdyby wcześniej powołana na tą funkcję osoba z niej zrezygnowała, bądź z innych przyczyn pełnienie przez nią tej funkcji było niemożliwe.
Ustanowienie zarządu sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy jest optymalnym rozwiązaniem zapewniającym ciągłość prowadzonej działalności. Ustawodawca przewidział jednakże sytuacje w których zarządu nie udało się przedsiębiorcy z różnych przyczyn ustanowić.
W takim wypadku dopuszczalne jest powołanie go po śmierci przedsiębiorcy. Ustawodawca ograniczył krąg podmiotów uprawnionych do powołania takiego zarządu, i tak w myśl przepisów po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:
a. małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;
b. spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek;
c. spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku

W przypadku większej ilości osób, którym przysługuje udział w spadku wymagana jest zgoda większości 85/100. Odmiennie niż przy powołaniu zarządu sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy, w tym wypadku oświadczenia o powołaniu zarządcy sukcesyjnego a także oświadczenie powołanego zarządcy sukcesyjnego wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Należy również pamiętać, że uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Powyżej przedstawiona została procedura ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Jeśli jako przedsiębiorca potrzebujesz pomocy przy ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego a także chciałbyś się dowiedzieć jaki jest status takiego zarządcy w przedsiębiorstwie oraz jakie ma on uprawnienia i obowiązki zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.