Zaprzeczenie macierzyństwa

Stan prawny na dzień 08 stycznia 2019 r.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość nie tylko zaprzeczenie ojcostwa na drodze sądowej, lecz również zaprzeczenia macierzyństwa.

Kiedy można żądać zaprzeczenie macierzyństwa?

W sytuacji gdy w akacie urodzenia jako matka dziecka wpisana jest kobieta, która go nie urodziła- osoba uprawniona na gruncie przepisów Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego może wnieść do sądu pozew o zaprzeczenie macierzyństwa.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują wprost: kto i w jakim terminie może złożyć pozew o zaprzeczenie macierzyństwa.

 

Zaprzeczenia macierzyństwa może żądać:

- kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka- może wytoczyć powództwo przeciwko dziecku; w ciągu sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia

- matka biologiczna dziecka- może wytoczyć powództwo przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia jako matka dziecka oraz przeciwko dziecku; jeżeli kobieta ta nie żyje- pozywa tylko dziecko; w ciągu sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia

- dziecko- może wytoczyć powództwo przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje- przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez Sąd; w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności

- mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka – może wytoczyć powództwo przeciwko dziecku i tej kobiecie, a jeżeli kobieta ta nie żyje – tylko przeciwko dziecku.; w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości;

- prokurator- może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego, nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka

* W sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa Sąd zawiadamia o toczącym się procesie mężczyznę, którego ojcostwa dotyczy wynik postępowania, doręczając mu odpis pozwu.