Wszczęcie egzekucji komorniczej – co dalej?

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Niestety sam fakt wszczęcia egzekucji wobec dłużnika nie gwarantuje nam odzyskania potwierdzonych wyrokiem sądowym należności. Już w momencie składania wniosku o egzekucje a także w jej trakcie jako wierzyciel musimy dokonać pewnych czynności a co za tym idzie czynnie zaangażować się w sprawę. To do wierzyciela należy chociażby wskazanie komornikowi elementów majątku dłużnika z którego chce aby była prowadzona egzekucja. Wskazanie to powinno się znaleźć już w treści wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Najczęściej wierzyciel – zwłaszcza będący przedsiębiorcą pozostającym z dłużnikiem w stosunkach czysto gospodarczych – nie będzie dysponował wiedzą o jego majątku. W takim wypadku istnieje możliwość zlecenia komornikowi ustalenia majątku dłużnika, co oczywiście będzie wymagało uiszczenia dodatkowej opłaty. Jest to o tyle istotne, iż w wypadku gdy egzekucja okaże się nieskuteczna i komornikowi nie uda się wyegzekwować kwot wystarczających na pokrycie tych opłat, wydatki te w efekcie końcowym obciążą wierzyciela.

Należy pamiętać, iż komornik związany wnioskiem wierzyciela będzie wykonywał jedynie takie czynności jakie zostały mu zlecone. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie powinno więc spowodować bezczynności po stronie wierzyciela. Warto chociażby monitorować sprawę na bieżąco, okresowo składać zapytania do komornika czy udało się w sprawie wyegzekwować jakiekolwiek kwoty i jeśli tak, to jak komornik zdecydował się podzielić kwoty uzyskane z egzekucji (komornik będzie bowiem dzielił kwoty z uwzględnieniem kosztów egzekucyjnych a także pozostałych wierzycieli – jeśli tacy istnieją).

W przypadku gdy egzekucja prowadzona przez komornika okazuje się być jednak nieskuteczną, należy rozważyć przyczyny takiego stanu rzeczy. Jeśli rzeczywiście wynika to z faktu braku majątku dłużnika, wierzycielowi pozostaje cierpliwie czekać na zmianę sytuacji, w nadziei iż dłużnik wejdzie w posiadanie majątku. Jeżeli mamy jednak wiedzę o majątku będącym w posiadaniu dłużnika a mimo to niezajmowanym przez komornika, można wziąć pod rozwagę złożenie skargi na czynności komornicze, jeśli posiadamy poważne wątpliwości, że zajmuje się naszą sprawą nierzetelnie.

Warto wiedzieć, iż w przypadku nieuczciwego działania dłużnika, wierzyciel dysponuje środkami prawnymi, które mogą go przed tym uchronić. W wypadku gdy dłużnik celowo by uniknąć egzekucji wyzbywa się swojego majątku, wierzyciel ma prawo złożyć co do tych czynności skargę pauliańską. Przepisy kodeksu cywilnego przyznają bowiem wierzycielowi uprawnienie, w przypadku dokonania przez dłużnika czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzyciela, do żądania uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego.

Należy mieć na uwadze, iż komornik umorzy postępowanie egzekucyjne z urzędu, jeśli w jego toku oczywistym stanie się, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Umorzenie takie o ile powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, to nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji. Wierzyciel będzie mógł ponownie wnosić o wszczęcie egzekucji w kolejnych latach, zwłaszcza jeśli poweźmie wiadomość o nowych składnikach w majątku dłużnika, podjęciu przez niego pracy bądź innych zdarzeniach mogących pozytywnie wpłynąć na skuteczność egzekucji wobec niego.