TARCZA ANTYKRYZYSOWA CZ.3

Stan prawny na dzień 01.04.2020 r.

 

      III.            Sprawy pracownicze.

 

  1. Przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Ustawa wprowadza, kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego, zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w wymiarze dodatkowych 14 dni. Co istotne nie będzie wliczany dotychczas wykorzystany okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ponadto rozszerzeniu uległ krąg podmiotów uprawnionych do tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz sytuacji w których będzie on przysługiwał (np.
w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna).

Dodatkowo będzie możliwość przedłużenia prawa do zasiłku na dalsze okresy.

 

  1. Badania lekarskie.

 

Na czas trwania epidemii wprowadzono zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych wynikającego z przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o transporcie kolejowym. Zawieszenie nie obejmie przeprowadzania badań wstępnych i kontrolnych ale będzie możliwość ich wykonania w innym trybie (np. uprawnienie wydania odpowiedniego zaświadczenia lekarzom innych specjalizacji; wydanie zaświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności). Ponadto orzeczenia lekarskie których ważność skończyła się po 7 marca 2020, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, zachowują ważność, jednakże nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia zniesienia danego stanu.

 

  1. Zatrudnianie młodocianych pracowników celem przygotowania zawodowego.

 

Ustawa wprowadza obligatoryjne zwolnienie młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół przygotowania zawodowego.

 

  1. Zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Społecznych.

 

Zmiana ma na celu ochronę miejsc pracy poprzez częściowe pokrycie wynagrodzenia za czas przestoju w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca ma również otrzymać środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Pomoc będzie dotyczyła przedsiębiorców u których w dwóch kolejnych miesiącach począwszy od stycznia 2020 r. nastąpił spadek sprzedaży towarów i usług nie mniej niż o 15 % (w stosunku do analogicznych okresów z roku poprzedniego) lub nie mniej niż o 25 % z jednego dowolnego miesiąca od stycznia 2020 w porównaniu do miesiąca poprzedniego (np. w marcu 2020 r. w porównaniu do lutego 2020).

Dofinansowanie nie przysługuje na pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągali wynagrodzenie powyżej 300 % przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Świadczenia przysługują na okres 3 miesięcy.

 

  1. Zezwolenia dla cudzoziemców.

 

Ustawa wprowadza wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz. Zmiana umożliwia cudzoziemcom, którym kończy się zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystąpienia ze stosownym wnioskiem w terminie 30 dni po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego a ich pobyt w tym okresie będzie traktowany za legalny.

 

  1. Uelastycznianie czasu pracy.

 

Ułatwienie wprowadzania systemów równoważnego czasu pracy
w dłuższym okresie rozliczeniowym (do 12 miesięcy). Ponadto skrócono minimalny okres nieprzerwanego dobowego wypoczynku do 8 godzin. Zmiana wprowadza ponadto możliwość zawierania porozumień o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia z pracownikami.

 

 

Opracowanie zawiera najważniejsze zmiany, które wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.