TARCZA ANTYKRYZYSOWA CZ.1

Stan prawny na dzień 01.04.2020 r.

Z uwagi na przyjęcie pakietu ustaw pomocowych tj.: Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, które weszły w życie 31 marca 2020 w trzech artykułach prezentujemy najważniejsze zmianyw sferze:

1) funcjonowania przedsiębiorstw

2) zmian korporacyjnych i sprawozdawczych

3) spraw pracowniczych 

 

      I.            Funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

 1. Handel w niedzielę.

 

Placówki handlowe będą miały możliwość obsłużenia dostarczanych towarów w niedzielę (w zakresie rozładunku, przyjmowania i ekspozycji towaru na pułkach), z wyłączeniem niedziel świątecznych.

 

 1. Zmiany w zakresie uiszczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości.

 

Zmiana umożliwia wniesienie opłat za użytkowanie wieczyste do 30 czerwca 2020, z możliwością dalszego przedłużenia terminu a nie w pierwotnym terminie do 31 marca 2020. 

Zmianie ulec ma również wnoszenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości. Ustawa przewiduje dwie możliwości dla gmin: częściowe zwolnienie od podatku za rok 2020 dla określonych grup przedsiębiorców, bądź przedłużenie terminu uiszczenia podatku nie później niż do 30 września 2020. Decyzja będzie należała do poszczególnych gmin.

 1. Realizacja umów w zamówieniach publicznych.

 

Ustawa zawiera regulacje umożliwiające dostosowanie podpisanych umów do zmian społeczno – gospodarczych wywołanych przez koronawirus. Zmiany mogą obejmować termin wykonania umowy lub czasowego zawieszenia wykonania umowy; sposób wykonania dostawy, usługi lub robót budowlanych; zmianę wynagrodzenia w stosunku do pierwotnie ustalonego (przy limitach do 50 %).

Wcześniej prawo zamówień publicznych w sposób rygorystyczny regulowało wszelkie kwestie renegocjacji istotnych warunków realizacji umowy określonych w przetargu.

 

 1. Zmiany z zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach i składkach ZUS.

 

Odstępuje się od naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności podatków i zaległości podatkowych jak również należności z tytułu składek do ZUS za okres od stycznia 2020 r. w przypadku zawarcia stosownej umowy z ZUS.

 

 1. Świadczenie postojowe.

 

Ustawa wprowadza możliwość skorzystania przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych z tzw. świadczenia postojowego
w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać opodatkowaniu i oskładkowaniu i przysługiwać będzie osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że przychód przedsiębiorcy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. (15 681 zł) i których przychód w stosunku do miesiąca poprzedzającego uległ obniżeniu o co najmniej 15 %.

 

Świadczenie będzie przysługiwało również podmiotom, które po 1 marca 2020 r. zawiesiły działalność gospodarczą.   

Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu (w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składa się za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego).

 

Wnioski można składać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

Wniosek dla samozatrudnionych można pobrać tu (lub złożyć elektronicznie):

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

 

Wniosek dla osób świadczących pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną można pobrać tu (lub złożyć elektronicznie):

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

 

 1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych.

 

W zależności od stopnia dotknięcia przedsiębiorcy działaniem epidemii różne będą wielkości wsparcia ze strony państwa.

Wielkość spadku obrotu

Wysokość dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie

Okres

Co najmniej 30 %

Do sumy 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników

Nie więcej niż 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia dla każdego pracownika

Dla MŚP do 3 miesięcy

Co najmniej 50 %

Do sumy 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników

Nie więcej niż 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia dla każdego pracownika

Dla MŚP do 3 miesięcy

Co najmniej 80 %

Do sumy 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników

Nie więcej niż 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia dla każdego pracownika

Dla MŚP do 3 miesięcy

 

 

Wypłata dofinansowania odbywała się będzie comiesięcznie na podstawie składanej przez przedsiębiorcę deklaracji o zatrudnieniu do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przyjmowania tych wniosków.

Dofinansowanie dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dofinansowanie przewidziane jest dla sektora MŚP, a więc nie ma zastosowania do dużych podmiotów zatrudniających pow. 250 pracowników.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest utrzymanie zatrudnienia pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz przez okres po zakończeniu dofinansowania, równy okresowi otrzymywania świadczenia.

 

 1. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

 

Pożyczka do wysokości 5 tys. Złotych, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z oprocentowaniem stałym 0,05 stopy redyskonta weksli (obecnie 1,05 %) . Spłata pożyczki po 6 miesięcznym okresie karencji. Możliwość umorzenia pożyczki i odsetek jeśli mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w porównaniu do dnia 29 lutego 2020 r.

Wniosek składa się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 1. Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych.

 

Ustawa upoważnia Radę Ministrów do wydania rozporządzenia wstrzymującego administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych. W okresie wstrzymania będą mogły być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego.

 

 1. Zmiany w zakresie biegu terminów w przepisach prawa cywilnego i administracyjnego.

 

Ustawa wprowadza wstrzymanie i zawieszenie terminów przewidzianych prawem administracyjnym w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego. Zmiana dotyczy również terminów związanych z obowiązkami zgłoszeniowymi we właściwych rejestrach np. KRS. Natomiast w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, administracyjnych, kontorlach podatkowych zawieszeniu bądź wstrzymaniu podlegają terminy procesowe i sądowe.

Zawieszenie biegu terminu (bądź jego nierozpoczęcie) dotyczy również Organów w postępowaniach administracyjnych, w których rozstrzygnięcie mogło następować poprzez milczące załatwienie sprawy, a także w kwestiach związanych z interpretacjami podatkowymi.

 

 1. Kredyty dla sektora MŚP.

 

Celem zmian jest wprowadzenie większej elastyczności w udzielaniu kredytu przedsiębiorcom, a także stworzenie możliwości przedłużenia kredytów obrotowych uprzednio udzielanych przez banki klientom, którzy po 30 września 2019 r. byli poddani procesom oceny kredytowej. Zmiana ma zapewnić przedsiębiorcom utrzymanie płynności i dostępu do finansowania.

 

 1. Zwolnienie ze składek do ZUS.

 

Zwolnienie ma obejmować jednoosobowe przedsiębiorstwa oraz małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób zatrudnionych.

Warunek I

Rozpoczęcie działalności przed 1 lutego 2020 r.

Warunek II

Dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przychód nieprzekraczający 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.

Zwolnienie ma obejmować miesiące marzec, kwiecień i maj. Zwolnienie będzie następowało w trybie ich umorzenia.

Wniosek można pobrać tu (lub złożyć elektronicznie):

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 

 1. Zmiany w PIT.

 

Możliwość rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł obniżając dochód
z pozarolniczej działalności za rok 2019 dla przedsiębiorców którzy w roku 2020 osiągną przychody o 50 % niższe od przychodów uzyskanych w roku 2019. Umożliwiono w ten sposób szybsze rozliczenie straty.

Ustawa wprowadza również podwyższenie szeregu limitów zwolnień przedmiotowych.

Zgodnie z ustawą zaliczki na podatek dochodowy za miesiące marzec
i kwiecień 2020 płatnicy będą mogli przekazać na rachunek Urzędu Skarbowego do dnia 1 czerwca 2020 zamiast do 20 dnia kolejnego miesiąca po pobraniu zaliczki.

Możliwość odliczenia darowizn na cele związane z zapobieganiem koronawirusowi.

Przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków
za miesiące marzec – maj 2020 do 20 lipca 2020 r.

Ustawa przewiduje również nowe możliwości zwolnień w zakresie przychodów z tytułu świadczenia postojowego.

 

Ustawa wprowadza ponadto przesunięcie terminu do złożenia zeznania podatkowego do dnia 31 maja 2020 r.

 

 1. Zmiany w CIT.

 

Analogicznie jak zmiany w PIT:

- w zakresie rozliczania strat podatkowych za 2020;

- odliczania darowizn,

- odroczenie w płatności podatku od przychodów z budynków,

- ulg na złe długi,

- uproszczenie w zakresie zaliczek na podatek,

- złożenia zeznania podatkowego (do dnia 31 maja 2020) r.

 

 

Ustawa przewiduje odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 dla wszystkich podatników.

Przesunięcie w czasie terminu stosowania nowej matrycy podatku VAT mającej obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. o 3 miesiące.

 

 1. Ulgi w zakresie nieruchomości oddawanych
  w najem/dzierżawę/ użytkowanie.

 

Ustawa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii wprowadza możliwość umarzania w całości/części lub odraczania/ rozkładania na raty przez starostów lub prezydentów miast bez zgody wojewody, należności z tytułu oddanych podmiotom nieruchomości w najem/dzierżawę lub użytkowanie. Decyzję w spawie ulg pozostawiono organom

 

 1. Wstrzymanie pobierania opłat abonamentowych oraz opłat do Organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii przedsiębiorcy, którzy mieli podpisane umowy z takimi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jak ZAiKS; STOART, ZPAV i in. zwolnieni są od tych opłat. Zwolnienie obejmuje również opłaty abonamentowe za odbiorniki radiowo – telewizyjne.

 

 1. Wygasanie umów w sklepach wielkopowierzchniowych.

 

Ustawa w okresie trwania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o pow. sprzedaży pow. 2000 m2 wprowadza wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu/dzierżawy.  Sama ustawa nie wyłącza jednakże przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących stosunków zobowiązaniowych stron dotyczących stanów ograniczeń prawnych swobody działalności gospodarczej.

 

 1. Gospodarowanie odpadami.

 

Ustawa dopuściła możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadowej w formie papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 

Opracowanie zawiera najważniejsze zmiany, które wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.