Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Udział wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać przez niego swobodnie zbyty bądź w inny sposób ograniczony. Co ważne wskazane prawo nie może zostać umową spółki wyłączone, a jedynie odpowiednio ograniczone odpowiednimi regulacjami w umowie spółki. W momencie zbycia udziału dochodzi jednocześnie do przejścia praw  i obowiązków, ściśle powiązanych z udziałem, ze zbywcy na nabywcę.

Zbycie udziału wymaga zachowania szczególnej formy - pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Dodatkowo obowiązkiem informacyjnym jest powiadomienie spółki o fakcie zbycia udziału, co może zostać dokonane zarówno przez zbywcę jak i nabywcę udziału. Zawiadomienie powinno także zawierać dowód przejścia udziału, a wiec samą umowę. Powyższy obowiązek skorelowany jest z obowiązkiem prowadzenia przez członków zarządu spółki księgi udziałów,
w której każda zmiana właścicielska powinna zostać odnotowana.

Ze zbyciem udziałów powiązany jest także obowiązek rejestracyjny, z tym zastrzeżeniem iż do rejestru przedsiębiorców KRS wpisuje się wyłącznie wspólników, którzy samodzielnie lub łącznie z innymi posiadają co najmniej 10 % kapitału zakładowego. W przypadku zaś gdy w wyniku transakcji nabywca nie będzie dysponował udziałami powyżej wskazanego progu, do sądu rejestrowego należy złożyć wyłącznie nową listę wspólników. Co ważne wspólnik dysponujący udziałem poniżej 10 % kapitału zakładowego nie będzie ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS. W każdy zaś wypadku zgłoszenia zmian do sądu rejestrowego powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zbycia udziałów.

Ułatwienie obrotem udziałami przepisy przewidują wobec spółek, które zawarte zostały przy wykorzystaniu wzorca umowy, a więc w systemie teleinformatycznym. W takim wypadku alternatywą jest możliwość zbycia udziałów również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Skorzystanie z tej metody wymaga jednak opatrzenia oświadczeń zarówno zbywcy jak i nabywcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zbycie udziałów w spółce z o.o. rodzi również obowiązek podatkowy. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w przypadku sprzedaży udziałów wynosi 1 %. Podstawą opodatkowania jest w tym wypadku wartość rynkowa nabywanych udziałów, a obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym, gdy inaczej nie zastrzeżono w umowie, spoczywa na kupującym.