Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Skazany, który rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności może ubiegać się o przerwę w wykonywaniu kary, której przesłanki zbliżone są do tych decydujących o odroczeniu wykonania kary.

Instytucja przerwy w karze uregulowana została w art. 153 Kodeksu karnego wykonawczego. Podobnie jak odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary może przybrać postać obligatoryjną  (art. 153 § 1 kkw) oraz fakultatywną ( art. 153 § 2 kkw).
Sąd ma obowiązek udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary do czasu ustania tej przeszkody. Opinię na temat stanu zdrowia osoby pozbawionej wolności lekarz podmiotu leczniczego (zgodnie z rozp. MS z 14.6.2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2012 r. poz. 738 ze zm.) sporządza:
     1) na pisemne polecenie sądu penitencjarnego albo sędziego penitencjarnego (§ 16 ust. 1 pkt 1);
     2) na pisemne polecenie dyrektora lub zastępcy dyrektora właściwego zakładu karnego (§ 16 ust. 1 pkt 2).

Nadto należy zgodzić się, że w przypadku, gdy skazany ubiega się o przerwę z powodu choroby psychicznej, ustalenie aktualnego stanu jego zdrowia psychicznego winno nastąpić, tak samo jak w postępowaniu rozpoznawczym, to jest na podstawie opinii co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów
Natomiast Sąd może udzielić fakultatywnej przerwy w wykonywaniu kary, gdy przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Co do zasady, nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek:
a)    choroby psychicznej lub
b)    innej ciężkiej choroby skazanego albo
c)    inny wypadek losowy.

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W ODBYWANIU KARY

We wniosku o udzielenie przerwy w wykonaniu kary skazany powinien wskazać przyczyny, dla których domaga się udzielenia przerwy oraz dołączyć dowody na potwierdzenie wskazanych okoliczności. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 60 zł.
W posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie przerwy ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli byli autorami tego wniosku.
Pamiętaj, że na postanowienie Sądu wydane w wyniku rozpoznania wniosku o udzielenie przerwy przysługuje zażalenie!
W czasie przerwy skazany podlega nadzorowi, który ma na celu kontrolę zachowania się skazanego w okresie przerwy w odbywaniu akry. Służą temu środki, które Sąd może nałożyć na skazanego  okresie przerwy, skazany może zostać zobowiązany do:
1) utrzymywania kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym w miejscu pobytu;
2) niezmieniania bez zgody tego kuratora miejsca pobytu;
3) podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej;
4) meldowania się we wskazanej jednostce Policji.