Odroczenie wykonania kary

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Skazanie na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi wiązać się z koniecznością odbycia tej kary od razu w zakładzie karnym, istnieje bowiem możliwość przesunięcia w czasie wykonania kary, a to dzięki instytucji odroczenia wykonania kary przewidzianej w art. 150 i 151 Kodeksu karnego wykonawczego.

Jakie osoby i kiedy mogą ubiegać się o odroczenie wykonania kary?
Odroczenie wykonania kary możliwe jest wyłącznie wobec skazanego, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary. Skazany, który rozpoczął już odbywania kary może natomiast skorzystać z instytucji przerwy w karze, o której będzie mowa w kolejnym artykule. Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego przewidują sytuacje, w których to Sąd może, a nawet musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności.

Przesłanki, które warunkują obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności odnajdziemy w art. 150 kkw. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku:
a)    choroby psychicznej
b)    innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary
- do czasu ustania przeszkody
Ustawodawca jednocześnie wyjaśnia, że za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo

Przesłanki, które umożliwiają fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności odnajdziemy natomiast w art. 151 kkw. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli:
a)     natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
*w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka
b)    jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów
*jednakże: odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych

WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY
We wniosku o odroczenie wykonania kary skazany powinien wskazać przyczyny, dla których domaga się odroczenia wykonania kary oraz dołączyć dowody na potwierdzenie wskazanych okoliczności. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 80 zł.


W posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania wniosku o odroczenie wykonania kary ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli byli autorami tego wniosku.


Pamiętaj, że na postanowienie Sądu wydane w wyniku rozpoznania wniosku o droczenie wykonania kary przysługuje zażalenie!
Odroczenie może by udzielone kilkukrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, poza przypadkiem skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, wobec której sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka


DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O ODROCZENIE WYKONANIA KARY?
- jeżeli orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza roku, a odroczenie wykonania kary trwało przez okres co najmniej jednego roku- skazany może ubiegać się o warunkowe zawieszenie wykonania tej kary na warunkach przewidzianych w art. 69- 75 Kodeksu karnego.