Obniżenie alimentów

Stan prawny na dzień 08 stycznia 2019 r.

Obniżenie alimentów można uzyskać poprzez wniesienie do sądu pozwu o obniżenie alimentów. Przesłanką warunkującą uwzględnienie przez sąd tego wniosku będzie wykazanie, że nastąpiła istotna zmiana stosunków majątkowych lub zarobkowych po stronie zobowiązanego do płacenia alimentów bądź po stronie osoby uprawnionej do alimentów.

Pozew o obniżenie alimentów należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli najczęściej sądu miejsca zamieszkania dziecka. Na możliwość wniesienia takiego pozwu nie ma jednakże żadnego znaczenia fakt, czy alimenty te zostały ustalone orzeczeniem sądu czy tez ugodą.

Przepisy prawa nie przewidują żadnego terminu na wniesienie takiego powództwa, można zatem wnosić o obniżenie wysokości alimentów każdorazowo gdy np. pogorszyły się możliwości zarobkowe obowiązanego do ich płacenia tj. gdy nastąpiła istotna zmiana stosunków majątkowych od czasu ustanowienia aktualnej wysokości alimentów.

Podstawą do ustalenia, ze nastąpiła istotna zmiana stosunków majątkowych może być sytuacja, gdy istotnie pogorszyły się możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów lub gdy nastąpiła znaczna poprawa sytuacji majątkowej osoby uprawnionej. Często występującą sytuacją uzasadniającą złożenie pozwu o obniżenie alimentów jest fakt ukończenia przez uprawnionego pewnego etapu edukacji i podjęcie zatrudnienia.