Niezłożenie sprawozdania finansowego

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Mimo funkcjonowania już od kliku lat przepisów penalizujących niezłożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego po skończonym roku obrotowym, wielu przedsiębiorców nie dopełnia w terminie tego obowiązku.


Zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik jednostki (w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez ten termin będziemy rozumieli zarząd) składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku niektórych jednostek także sprawozdanie z działalności. Termin na złożenie tych dokumentów został określony na 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.


Na podstawie zaś ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatnicy obowiązani są do złożenia do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania  w terminie 10 dni od jego zatwierdzenia.


Konsekwencje niezłożenia sprawozdań wraz z innymi wymaganymi dokumentami do sądu rejestrowego i urzędu skarbowego w terminach przewidzianych powyżej regulowane są przez kilka ustaw.


1)    Odpowiedzialność za wykroczenie karnoskarbowe – jest to odpowiedzialność na podstawie kodeksu karnoskarbowego. Przepis mówi, że kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.


2)    Odpowiedzialność karna na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości – niezłożenie sprawozdania finansowego przez kierownika jednostki do właściwego rejestru sądowego zagrożone jest karą grzywny lub ograniczenia wolności


3)    Trzeci z rodzajów odpowiedzialności został unormowany w ustawie o krajowym rejestrze sądowym. Zgodnie z jej postanowieniami sąd rejestrowy w przypadku stwierdzenia, że podmiot nie złożył sprawozdania może wszcząć wobec niego tzw. postępowanie przymuszające. W pierwszym etapie takiego postępowania sąd rejestrowy wzywa osoby obowiązane do złożenia sprawozdań wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Po jego bezskutecznym upłynięciu sąd jest uprawniony do nałożenia na osoby obowiązane do złożenia sprawozdania grzywny. Jednorazowo sąd nie może nałożyć grzywny wyższej niż 10.000 zł.