Nakaz zapłaty – co dalej?

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Samo posiadanie nakazu zapłaty czy wyroku sądu nie gwarantuje nam jeszcze odzyskania należnych nam wierzytelności. Zanim udamy się do kancelarii komorniczej celem zlecenia jej prowadzenia postępowania egzekucyjnego musimy upewnić się, że nasz tytuł egzekucyjny może być wykonany. W przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym nie musimy się martwić o klauzulę wykonalności – nakaz zapłaty od którego skutecznie nie wniesiono zarzutów ma skutki prawomocnego wyroku stanowiącego tytuł zabezpieczenia bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności. Z takim nakazem możemy więc od razu udać się do komornika.

W przypadku pozostałych orzeczeń sądowych możemy udać się do komornika w przypadku gdy stały się one prawomocne a sąd nadał im klauzulę wykonalności. Poza wypadkami enumeratywnie przewidzianymi w ustawie, w których sąd nadaje wyrokowi klauzulę wykonalności z urzędu, co do zasady uzyskanie takiej klauzuli będzie wymagało od nas złożenia wniosku w odpowiednim sądzie.

W sytuacji gdy dysponujemy już odpowiednim tytułem wykonawczym możemy zgłosić się do komornika. Egzekucja co do zasady wszczynana jest na wniosek wierzyciela (poza wyjątkowymi przypadkami gdy wszczęcie następuje z urzędu bądź na wniosek odpowiedniego organu). We wniosku o przeprowadzenie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, sposób jego egzekucji a także dołączyć tytuły wykonawczy.

Warto mieć na uwadze, iż po nowelizacji przepisów która miała miejsce osiem lat temu nie jesteśmy zobligowaniu do wyboru komornika miejscowo właściwego. Przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji pozwalają nam wybrać dowolnego komornika działającego na terytorium Rzeczypospolitej (poza sprawami dotyczącymi egzekucji z nieruchomości). Przy wyborze komornika spoza rewiru należy jednak mieć na uwadze, iż w razie podejmowania przez niego czynności poza swoim rewirem, wydatki przez niego ponoszone obejmują także diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób, koszty ewentualnego specjalistycznego transportu. Wszelkie wydatki wynikające z wyżej przytoczonych okoliczności co do zasady obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Wydatków tych nie wlicza się także do kosztów egzekucji obciążających dłużnika. Wierzyciel powinien zatem rozważyć czy wybór komornika spoza rewiru nie okaże się dla niego nieopłacalny. Korzystniejszym może się bowiem okazać wybór komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika – z uwagi na małe prawdopodobieństwo dodatkowych opłat w związku z dojazdami komornika, a także prawdopodobieństwem większej skuteczności egzekucji ze względu na możliwy osobisty kontakt z osobą dłużnika.

Będąc wierzycielem dobrze mieć świadomość, iż komornik nie ma prawa odmówić nam przyjęcia wniosku o egzekucję, co do której jest właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.