Miejsce pobytu dziecka

Stan prawny na dzień 08 stycznia 2019 r.

Co do zasady, miejscem pobytu małoletniego dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Wątpliwości jak ustalić miejsce pobytu dziecka pojawiają się w sytuacji gdy władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom, którzy mieszkają osobno,
W takim przypadku miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z  rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Jeżeli dziecko nie przebywa na stałe u żadnego  rodziców albo rodzice nie mogą dojść do porozumienia, kwestię te rozstrzyga Sąd opiekuńczy.

 

Kto może złożyć wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Każde z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub opiekunów prawnych może złożyć wniosek do Sądu opiekuńczego o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

 

Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka należy złożyć do sądu opiekuńczego, którym jest sąd rodzinny. Sądem wyłącznie właściwym będzie Sąd miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, a jeżeli miejsce to nie było wcześniej ustalone- Sąd miejsca pobytu dziecka. Wniosek należy skierować do wydziału rodzinnego Sądu rejonowego.

 

Ile wynosi opłata od wniosku?

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka podlega opłacie w wysokości 40 zł.

 

Pamiętaj!

W każdym przypadku gdy dążymy do uregulowania przez Sąd kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów lub miejsca pobytu dziecka, warto rozważyć jednoczesne złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia przez Sąd.