Kwestia opodatkowania w przypadku sprzedaży samochodu

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Jedną z najczęstszych transakcji rynkowych jest sprzedaż samochodu. Należy jednak pamiętać, że oprócz konieczności zapłacenia stosownej ceny wynikającej z zakupu auta, trzeba również zapłacić konkretne należności podatkowe z tytułu sprzedaży samochodu. W przypadku samochodu o wartości przekraczającej 1 000,00 zł (a więc w większości przypadków) kupujący zobowiązany jest do zapłaty 2% wartości rynkowej samochodu na rzecz Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania kupującego, który to obowiązek – w myśl art. 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – ciąży na nabywcy ruchomości.

Dla powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych konieczna jest jeszcze jedna przesłanka:

  • samochód będący przedmiotem obrotu musi znajdować się w Polsce lub;
  • samochód może znajdować się poza granicami kraju, ale kupujący ma miejsce zamieszkania lub też siedzibę w Polsce.

W przypadku ziszczenia się przesłanek koniecznych dla opodatkowania kupującego podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nabywca ma 14 dni na złożenie do Urzędu Skarbowego deklaracji na specjalnym formularzu (PCC-3) oraz uiszczenia należności tytułem opodatkowania.

Warto pamiętać, że w przypadku sprzedaży auta przed upływem sześciu miesięcy od daty jego nabycia dochód uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten stanowi bowiem różnica między ceną za jaką sprzedający nabył auto, a ceną za jaką sprzedał; pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Sprzedający ma czas na rozliczenie niniejszego dochodu aż do 30 kwietnia następnego roku, kiedy to będzie składał zeznanie podatkowe przy wykorzystaniu formularza PIT-36.