Kara za brak OC

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.

W przypadku pojawienia się wątpliwości podczas kontroli przeprowadzonej przez jedną z uprawnionych instytucji, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zwrócić się może do zobowiązanego o okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Podmiotami uprawnionymi są m.in. Policja oraz organy właściwe w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów. Owe wątpliwości powstają m.in. gdy podczas kontroli nie zostanie okazane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC.  

W terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia wezwania do udzielenia informacji, należy udowodnić zawarcie umowy ubezpieczenia OC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (polisa obejmować powinna cały rok kalendarzowy) lub udokumentować brak obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. We wskazanym terminie można także wnieść opłatę w wysokości określonej w wezwaniu od UFG. Jeżeli w dniu zdarzenia nie posiada się już tytułu własności do pojazdu, niezbędnym jest przedstawienie dowodu jego zbycia oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC (obowiązującej do dnia sprzedaży pojazdu).
Z kolei jeżeli w trakcie roku, w którym przeprowadzono kontrolę pojazd został nabyty lub został on po raz pierwszy zarejestrowany na terytorium Polski, należy przedstawić UFG stosowne dokumenty (umowę przenoszącą własność pojazdu bądź dokument potwierdzający rejestrację). Kopie wskazanych dokumentów można przedstawić UFG za pośrednictwem Portalu, poczty tradycyjnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

Przekroczenie 30-dniowego terminu przewidzianego w wezwaniu spowoduje skierowanie na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji, tym samym opłata karna egzekwowana będzie przez urząd skarbowy. Opłatę karną wnoszą osoby, które nie zawarły obowiązkowej umowy ubezpieczenia. W przypadku kwestionowania zasadności dochodzenia opłaty karnej w trybie egzekucji administracyjnej możliwym jest wniesienie za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego zarzutów do Zarządu UFG. Na wydane w tym przedmiocie postanowienie Zarządu można wnieść zażalenie do Rady UFG. Wydane przez Radę postanowienie jest ostateczne.  

W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego wysokość tejże opłaty zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju pojazdu. UFG odstąpi jednak od dochodzenia opłaty, jeżeli udowodnione zostanie, że we wskazanym okresie ubezpieczenie OC było ważne bądź wykaże się brak podlegania takiemu obowiązkowi.
Na wniosek zobowiązanego uzasadniający jego wyjątkową sytuacją majątkową UFG może umorzyć opłatę (w całości lub w części) lub udzielić ulgi w spłacie poprzez rozłożenie należności na raty.