Dopłaty do czynszu

Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, od 01 stycznia 2019 roku możliwym będzie otrzymanie dofinansowania do czynszu nawet na okres 15 lat. Ustawa ma na celu realizację priorytetów „Narodowego Programu Mieszkaniowego” i określa główne cele polityki mieszkaniowej państwa.

Adresatem opisywanego rozwiązania są najemcy będący osobami fizycznymi, którzy w dniu złożenia odpowiedniego wniosku nie są właścicielem, współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Co więcej, najemcy nie może przysługiwać (w całości ani w części) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Regulacja dotycząca opłat adresowana jest do gospodarstw domowych uzyskujących określoną wysokość dochodu, co uzależnione jest od liczby osób pozostających na utrzymaniu, które nie dysponują innym mieszkaniem. Dopłaty będą mogły zostać udzielone w przypadku, gdy średni miesięczny dochód gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ogłoszonego przez Prezesa GUS). Natomiast w przypadku pozostałych gospodarstw domowych dochód ten nie może przekroczyć 60% podanego powyżej wskaźnika zwiększonego o dodatkowe 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę pozostającą w danym gospodarstwie domowym.

Tym samym liczniejsze gospodarstwa domowe dostaną wyższe dopłaty. Zaś wysokość dopłat różni się w zależności od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym obszarze oraz rzecz jasna powierzchni mieszkania. W drodze uchwały rady gminy określą kryteria pierwszeństwa dotyczące naboru wniosków. Środki stanowiące dopłaty wypłacane będą z Funduszu Dopłat, który to na wniosek gminy obsługiwać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty przysługujące danemu najemcy mieszkania będą mogły być stosowane przez okres 15 lat. Trzeba pamiętać, że beneficjenci będą corocznie weryfikowani pod kątem spełniania kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania dopłat.

W akcie prawnym zawarto rozwiązanie polegające na utworzeniu dopłat do czynszu, co ma realizować cel społeczny poprzez kierowanie propozycji do osób o dochodach, które uniemożliwiają samodzielny zakup mieszkania o odpowiednim standardzie. Jak wskazano powyżej, preferowanym adresatem są gospodarstwa domowe o większej liczbie członków. Poprzez zasiedlanie nowych budynków zwiększy się potencjał inwestycyjny zasobów mieszkaniowych.